ஸ்கிரிப்டிக் கட்டுரைகள்

Aristotle’s key points of dramatic storytelling

Aristotle asserts that all stories have a narrative structure. This means we have to carefully order our stories so they have...

Read more

5 Elements of a Great Screenplay

There are five basic but essential elements of every great story, no matter the type or genre. They enable screenwriters capture their...

Read more

10 Common Elements of Award Winning Screenplays

Everyone seems to be looking for clues to what makes a movie, or makes an award winning best screenplays…

Read more

MOST SUCCESSFUL, TOP 25 THEMES IN FILMS

Presented in alphabetical order...Read more

Common Mistakes in Screenplay Writing

Writing a screenplay for any kind of movie is an arduous...


Read more

எழுத்தாளரின் தடையும் அதனைக் கடந்து வருதலும்

எழுத்தாளர்கள் தங்கள் வேலையை முடிக்க முயற்சிக்கும் போது...


Read more