ஸ்கிரிப்ட் விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறை

  • பிப்ரவரி 11, 2023
blog-image

ஸ்கிரிப்டிக் கதைச்சுருக்கம் மற்றும் முழு ஸ்கிரிப்டுகள், அனைத்து தொகுக்கப்பட்ட மற்றும் முழுமையாக உருவாக்கப்பட்ட திரைக்கதைகள் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும். ஆர்வமுள்ள தயாரிப்பாளர்கள் தங்களுக்குத் தேவையான கதைவகையைக் குறிப்பிட்டு ஸ்கிரிப்டிக் குழுவை அணுகலாம். அதன் அடிப்படையில், ஸ்கிரிப்டிக் குழு இந்த செயல்முறையைப் பின்பற்றி ஸ்கிரிப்டுகளை வழங்கும்.

அ. தயாரிப்பாளர்கள் ஸ்கிரிப்டிக் குழுவைத் தொடர்புகொண்டு, குறிப்பிட்ட வகையிலான ஸ்கிரிப்டுகளைக் கேட்டு, முறையாகக் கையொப்பமிடப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட் படிவத்திற்கான கோரிக்கையைச் (RSF) சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் முறையாகக் கையொப்பமிடப்பட்ட வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தத்துடன் (NDA) கையொப்பமிட வேண்டும் (பதிவிறக்கி, அச்சிட்டு கையொப்பமிடுவதற்கு இரண்டு படிவங்களும் இணையதளத்தில் கிடைக்கின்றன) அத்தகைய ஆர்வமுள்ள தயாரிப்பாளர்களால் அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும்.

ஆ. NDA படிவத்தில் கையொப்பமிட வேண்டிய தயாரிப்பாளர்கள், ஸ்கிரிப்டுகள் (கதைச்சுருக்கம் / முழுஸ்க்ரிப்ட்) அவர்களால் பாதுகாப்பாகக் கையாளப்படுவதுடன் மற்றவர்களுக்குப் பகிரவோ, பயன்படுத்துவதோ இல்லை. எதிர்காலத்தில் இது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஸ்கிரிப்டாகவும் பதிப்புரிமைச் சட்டங்களின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்றும் குறிப்பாகக் கூற வேண்டும்.

இ. முறையாகக் கையொப்பமிடப்பட்ட NDA மற்றும் RSF ஐப் பெற்றவுடன், பதிவுசெய்யப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட்டின் விரிவான சுருக்கம் மற்றும் பிட்ச் ஆவணத்தை அனுப்புவதன் மூலம் ஸ்கிரிப்டிக், ஸ்கிரிப்டை அவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் தயாராக வைக்கிறது.

ஆ. NDA படிவத்தில் கையொப்பமிட வேண்டிய தயாரிப்பாளர்கள், ஸ்கிரிப்டுகள் (கதைச்சுருக்கம் / முழுஸ்க்ரிப்ட்) அவர்களால் பாதுகாப்பாகக் கையாளப்படுவதுடன் மற்றவர்களுக்குப் பகிரவோ, பயன்படுத்துவதோ இல்லை. எதிர்காலத்தில் இது பதிவுசெய்யப்பட்ட ஸ்கிரிப்டாகவும் பதிப்புரிமைச் சட்டங்களின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகிறது என்றும் குறிப்பாகக் கூற வேண்டும்.

இ. முறையாகக் கையொப்பமிடப்பட்ட NDA மற்றும் RSF ஐப் பெற்றவுடன், பதிவுசெய்யப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட்டின் விரிவான சுருக்கம் மற்றும் பிட்ச் ஆவணத்தை அனுப்புவதன் மூலம் ஸ்கிரிப்டிக், ஸ்கிரிப்டை அவர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் தயாராக வைக்கிறது.

ஈ. தயாரிப்பாளர்கள் விரிவான சுருக்கம் மற்றும் பிட்ச் ஆவணத்தை மதிப்பாய்வு செய்து, அவர்களின் திட்டங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்கிரிப்டா என்பதைக் கண்டறிந்து முடிவு செய்யலாம்.

உ. தயாரிப்பாளர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற ஸ்கிரிப்டைக் கண்டறியப்பட்டால் ஸ்கிரிப்டிக் மூலம் முழு ஸ்கிரிப்ட் (பவுண்ட் ஸ்கிரிப்ட்) அல்லது கதையை விவரிக்க சொல்லி கேட்கலாம். எழுத்தாளர்கள், தயாரிப்பாளர்களுக்கு விளக்க இரண்டு வாய்ப்புகளை (முழு ஸ்கிரிப்ட் அல்லது ஸ்கிரிப்ட் விவரித்தல்) ஸ்கிரிப்டிக் வழங்குகிறது.

ஊ. வழங்கப்பட்ட ஸ்கிரிப்ட் தங்களுக்கு ஏற்றதல்ல என்று தயாரிப்பாளர் எண்ணினால், அவர்களது கருத்தை தெரிவித்துவிட்டு மற்றொரு ஸ்கிரிப்டைக் கேட்கலாம்.

எ. ஒரு நேரத்தில், ஒரே ஒரு கதை மட்டுமே ஒரு தயாரிப்பாளரிடம் கருத்துக்காக அனுப்பப்படும். ஸ்கிரிப்டிக் நூலகத்தில் உள்ள பதிவுசெய்யப்பட்ட அனைத்து ஸ்கிரிப்ட்களும் ஒரே நேரத்தில் யாருக்கும் வழங்கப்படாது. ஒரு நேரத்தில் தயாரிப்பாளர்களுக்கு மதிப்பீடு செய்ய ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மட்டுமே வழங்கப்படும், அவர்களின் கருத்துகளைப் பெற்ற பிறகே அடுத்த ஸ்கிரிப்ட் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.

ஏ. ஸ்கிரிப்டிக் குழு வழங்கும் ஸ்கிரிப்டைத் தயாரிப்பாளர் அடையாளம் கண்டவுடன், எழுத்தாளரின் கதாப்பாத்திரத்திற்கான சில சம்பிரதாயப் பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்டிற்கான செலவு மற்றும் விதிமுறைகள் தொடங்குவதுடன், இரு தரப்பினரின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இறுதி முடிவு செய்யப்படும்.

ஐ. ஸ்கிரிப்டிக் குழு தயாரிப்பாளர்களுடன் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளை இறுதி செய்யும் மற்றும் ஸ்கிரிப்டிக் மற்றும் தயாரிப்பாளர் இடையேயான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட ஸ்கிரிப்டிக் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட் எழுத்தாளர் இடையேயான ஒப்பந்தம் துணை ஆவணமாக வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்யும்.

Scriptick

Guy Pearce

“I feel I do my best work when it’s all there on the page, and I feel that the character is very vivid as I read the script and I’m not having to create stuff and trying to cobble together something. If I have to do that, then I don’t entirely trust what I’m doing.”

Scriptick

Vincente Minnelli

“It’s always the story that interests me.”

Scriptick

David Lean

“I’m first and foremost interested in the story, the characters.”

Scriptick

Mel Brooks

“Everything starts with writing. And then to support your vision, your ideas, your philosophy, your jokes, whatever, you’ve gotta perform them and/or direct them, or sometimes just produce them.”

Scriptick

Jessica Raine

“For any role, I pretty much always go to the script, first and foremost.”